2010. november 2., kedd

Német szavak - Wortschatz - Ausdrücke - Német kifejezések 1-26-ig


Ausdrücke - Kifejezések Jelentés
1 Ach so! Ó, vagy úgy! Ja úgy!
2 Ach was! Ó, ugyan mit! Eh! Na még mit nem!
3 Bitte schön! Kérem! Szívesen!
4 Danke! Köszönöm!
5 Danke, es geht. Köszönöm, jól!
6 Danke, gut. Köszönöm, jól!
7 Danke schön! Köszönöm! Köszönet! Köszönöm szépen!
8 Entschuldigung! Elnézést!
9 Es geht! Jól!
10 Guten Abend! Jó estét!
11 Guten Morgen! Jó reggelt!
12 Guten Tag! Jó napot!
13 Hallo! Hello!
14 Macht nichts. Semmi baj!
15 Wie bitte? Hogy, kérem?
16 Wie geht es Ihnen? Hogy van (ön)?
17 Wie geht es dir? Hogy vagy?
18 Wie heißen Sie? Hogy hívják (önt)? Mi az ön neve?
19 Wie heißt du? Hogy hívnak?
20 Wie ist Ihre Adresse? Mi az ön címe?
21 Wie ist deine Adresse? Mi a címed?
22 Wie ist Ihr Name? Mi neve önnek?
23 Wie ist dein Name? Mi a neved?
24 Wie ist Ihre Telefonnummer? Mi az ön telefonszáma?
25 Wie ist deine Telefonnumer? Mi a telefonszámod?
26 zur Zeit Jelenleg

Német szavak, Wortschatz, Funktionswörter - Funkciószavak, - fontos funkciószók 1-20 -ig


Funktionswörter - Funkciószavak

Jelentés
1 aber de, ámde, azonban,
2 aus -ból, -ből,
3 bei -nál, -nél,
4 das a, az, (határozott névelő)
5 dein a te ...a
6 in -ba, -be,
7 ja igen,
8 man valaki, "az ember"
9 mein az én ...
10 mit együtt, -val, -vel,
11 nein nem,
12 und és
13 von -tól, -től, -ról, -ről,
14 was? mi(csoda)? mit?
15 wer? ki(csoda)?
16 wie? hogy(an)? miként?
17 wie viel? milyen sok? mennyi?
18 wo? hol?
19 woher? honnan? honnét?
20 wohin? hová? hova?

Német szavak, Wortschatz, Adverbien - Határozószók, fontos határozószók 1-12 -ig


Adverbien - Határozószavak Jelentés
1 bitte kérem
2 da itt, ott,
3 erst első
4 etwa mintegy, körülbelül, valami
5 hier itt
6 jetzt most
7 leider sajnos, fájdalom,
8 nicht nem, sem,
9 noch még
10 noch einmal mégegyszer, még egyszer
11 schon már
12 übrigens különben, egyébként, egyébiránt

Német szavak, Wortschatz, Adjektive - Melléknevek - fontos melléknévek 1-9 -ig


Adjektive, melléknevek Jelentés
1 alt öreg, idős, vén
2 berufstätig dolgozó, foglalkozását űző, hivatását gyakorló
3 frei szabad
4 geschieden elvált
5 gut
6 klein kicsi, kis
7 ledig nőtlen, hajadon,
8 neu új
9 verheiratet nős, házas, férjezett,

Német szavak, Wortschatz, Substantiv-Főnév, - fontos főnévek 1-50 -ig


Nomen, Névszó, - Substantiv, Főnév, Plural, Többesszám (die) Jelentés
1 das Alter Alters (élet)kor
2 die Ausländerin Ausländerinnen külföldi nő
3 der Ausländer Ausländers, Ausländer külföldi férfi
4 der Beruf Berufe hivatás, foglalkozás, elhivatottság,
5 Deutschland Deutschlands Németország
6 die Eltern Pl. szülők
7 der Familienname Familiennamen családnév, vezetéknév,
8 der Familienstand Familienstände családi állapot
9 der Fotograf Fotografen fényképész, fotós,
10 die Frau Frauen nő, asszony, feleség,
11 der Geburtstag Geburtstage születésnap
12 die Hausfrau Hausfrauen háziasszony
13 der Herr Herren úr
14 das Hobby Hobbys kedvenc időtöltés, hobbi
15 das Jahr Jahre év, esztendő
16 die Kauffrau Kauffrauen kereskedőasszony
17 der Kaufmann Kaufmänner kereskedő
18 das Kind Kinder gyermek,
19 das Klavier Klaviere zongora
20 der Kurs Kurse tanfolyam, kurzus
21 das Land Lander ország
22 der Landwirt die Landwirte mezõgazda, gazdálkodó
23 die Leute Pl. emberek
24 die Lösung Lösungen megoldás, megfejtés,
25 der Mechaniker Mechaniker gépész, szerelő,
26 der Monat Monate hónap
27 der Mond Monde hold
28 der Name Namen név
29 der Ort Orte hely
30 Österreich Ausztria
31 die Postkarte Postkarten levelezõlap
32 die Postleitzahl Postleitzahlen postai irányítószám
33 die Reiseleiterin Reiseleiterinnen csoportvezetőnő (utazásnál)
34 der Reiseleiter Reiseleitern csoportvezető (utazásnál)
35 die Schülerin Schülerinnen iskoláslány, tanulólány, diáklány,
36 der Schüler Schüler iskolás, tanuló, diák,
37 die Schweiz Schweiz Svájc
38 die Seite Seiten oldal
39 die Sekretärin Sekretärinnen titkárnő
40 die Straße Straßen utca
41 die Studentin Studentinnen egyetemi/főiskolai hallgatónő,
42 der Student Studenten egyetemi/főiskolai hallgató
43 der Tag Tage nap, nappal (időegység)
44 der Takt Takte ütem, taktus,
45 das Telefon Telefone telefon
46 die Telefonnummer Telefonnummern telefonszám
47 der Vorname Vornamen utónév, keresztnév,
48 der Wohnort Wohnorte lak(ó)hely
49 die Zahl Zahlen szám(jegy)
50 das Zitat Zitate idézet

Német szavak, Wortschatz - Szókincs, fontos igék 1-22 -ig,

Verben (igék), Infinitiv (3.Pers. Präsens) Präteritum (Konj.II)) Part.Perfekt Jelentés
1 arbeiten arbeitete hat gearbeitet dolgozik, valamilyen munkát végez, munkálkodik
2 buchstabieren buchstabierte hat buchstabiert betűz, betűzget, sillabizál,
3 fragen fragte hat gefragt kérdez, megkérdez,
4 haben hatte hat gehabt van vmije, birtokolni vmit,
5 heißen hieß hat geheißen nevez, mond vminek, (hívnak, mondanak,)
6 hören hörte hat gehört hall, hallgat vkire, hallgat vmit,
7 kommen kam ist gekommen jön, eljön, jut, eljut,
8 leben lebte hat gelebt él
9 lernen lernte hat gelernt tanul, megtanul
10 lesen las hat gelesen olvas, elolvas
11 machen machte hat gemacht csinál,(meg)tesz, művel, cselekszik, (meg)csinál,
12 meinen meinte hat gemeint vél(ekedik),gondol(kodik), ért,
13 mögen mag hat gemocht szeret, kedvel,
14 reisen reiste ist gereist (el)utazik,
15 schreiben schrieb hat geschrieben ír
16 sein war ist gewesen van, létezik,
17 spielen spielte hat gespielt játszik, lejátszódik,
18 sprechen sprach hat gesprochen beszél, szól, mond,
19 studieren studierte hat studiert tanul(mányoz),
20 warten wartete hat gewartet vár(akozik), megvár,
21 werden wurde ist geworden (meg)lesz, keletkezik, létrejön, vmivé válik, fog,
22 wohnen wohnte hat gewohnt lakik, lakozik,

2010. november 1., hétfő

der Satzbau - A mondatszerkezet

der Satzbau - A mondatszerkezet


Amit a mondatszerkezetről tudni kell:

Egy mondat több szóból állhat. Ezeket a szavakat nem szabad a mondaton belül önkényesen akárhova helyezni. Egy mondatrész szintén több szóból állhat, úgynevezett szócsoportokból. Az egyes mondatrészeknek szigorú szabálya van.

A mondatrészek három fő csoportra oszthatóak:


Subjekt - Alany Prädikat - Állítmány Ergänzungen - Bővítmények

Ahhoz, hogy egy mondatot alkossanak, legkevesebb két mondatrész szükséges:


Subjekt - Alany + Prädikat - Állítmány

Subjekt Prädikat
Das Kind spielt.
Der Mann arbeitet.

Az alany egy alanyeseti bővítmény.
Az alanyeseti bővítmény egy kötelező mondatrész.
Az állítmány egy ige.

Német nyelvtan, das Substantiv - A főnév

Das Substantiv - A főnév


A német nyelvben három nyelvtani nemet különböztetünk meg: hímnem, nőnem, semlegesnem. A főnév nemét a főnév előtt álló határozott névelő határozza meg. A főneveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk.

Ha a főnév előtt "der" áll, a főnév hímnemű, ha "die" nőnemű, ha "das" akkor pedig semlegesnemű. A nemek általában megegyeznek a valódi nemmel, kivéve a kicsinyítős formák.

Többesszám képzés: a jelölt élőlény, dolog vagy fogalom egyszer vagy többször fordul-e elő, azaz egyes szám vagy többes szám:

die Frau - die Frauen
der Mann - die Männer
das Kind - die Kinder

A többes számra nincs külön nem - die.

A német ábécé betűi - das Alphabet

A német ábécé 26 betűből áll. Ebbe nem tartoznak bele az umlautos betűk, a kettős- és hármashangzók.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Német nyelvtan: Hímnemű főnevek

Hímnemű főnevek jelentésük szerint:

évszakok  der Sommer
napszakok  der Vormittag (kivéve die Nacht)
hónapok  der Januar
hét napjai der Montag
égtájak der Süden
szelek der Monsun
csapadékok  der Schnee
hegyek der Mount Everest, (viszont die Jungfrau)
ásványok és kőzetek der Kristall, der Opal, der Granit
általában a folyók nevei der Amazonas (viszont: die Donau, die Theiß)
tavak der Bodensee, der Zürichsee – die See/der Ocean, das Meer
általában alkoholtartalmú italok der Wein, der Schnaps – viszont: das Bier
az autómárkák der Mercedes-Benz, der Volkswagen
expresszvonatok der Orient-Express
 a legtöbb pénznem der Forint, der Euro, der Franken, (viszont die Mark, das Pfund)


Hímnemű főnevek végződésük szerint:


-ig der Honig, der König
-ling der Schmetterling, der Frühling
-ent der Student, der Dozent
-ier der Offizier, der Kavalier
-ismus der Realismus, der Optimismus
-ist der Jurist, der Optimist
-or der Motor, der Rektor
-ör der Frisör, der Likör
-iker der Akademiker, der Mechaniker
-ast der Phantast, der Gymnasiast
-eur der Friseur, der Amateur
-el der Löffel
-s der Fuchs
-ich der Teppich
-er der Fehler
-ant der Demonstrant
-et der Athlet
-and der Doktorand
-ar -är der Komissar/r Sekretär
-loge der Biologe
-us r Zyklus

A legfontosabb hímnemű többes szám végződés "e". der Tisch, Tische der Stuhl, Stühle der Baum, Bäume

Német nyelvtan - die Grammatik, Szófajok - die Wortart

Német szófaj Magyar szófaj Ragozás
Substantiv (Nomen, Hauptwort) Főnév ragozható
Verb (Zeit- oder Tätigkeitswort) Ige ragozható
Adjektiv (Eigenschaftswort) Melléknév ragozható
Adverb (Umstandswort) Határozószó ragozhatatlan
Pronomen (Fürwort) Névmás ragozható
Präposition (Verhältniswort) Elöljárószó ragozhatatlan
Konjunktion (Bindewort) Kötőszó ragozhatatlan
Numerale (Zahlwort) Számnév ragozható
Artikel (Geschlechtswort) Névelő ragozható
Interjektion (Ausrufe- oder Empfindungswort) Indulatszó, interjekció (felkiáltójel vagy indulatszó) ragozhatatlan